BIEDRONKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Małgorzata Mikołajczyk

BIEDRONKI

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

  

STYCZEŃ

02.01. – 04.01.2019r. –  Nasze zabawki

– Bogaci wiedzę na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.

– Rozwija zainteresowania techniczne.

– Rozwiązuje problemy, dostrzega związki między przyczyną a skutkiem.

– Poznaje proste zjawiska przyrodniczo-fizyczne w toku przeprowadzania doświadczeń.

– Wzbogaca słownictwo.

– Uczestniczy w rozmowie.

– Słucha tekstów literackich i wypowiada sie na ich temat.

– Wyraża emocje w naturalnych sytuacjach.

– Wypowiada się złożonymi zdaniami.

– Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych.

– Dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach.

– Wykonuje prace plastyczne.

– Liczy elementy zbiorów i podaje poprawną liczbę przedmiotów.

07.01. – 11.01.2019r. – Mijaja dni, miesiace, lata

– Wymienia sposoby odmierzania czasu dawniej i obecnie.

– Podaje charakterystyczne cechy miesięcy.

– Wymienia nazwy miesięcy należących do danej pory roku.

– Wymienia w kolejności występowania nazwy pór dnia i nazwę noc.

– Wymienia tradycje związane z Nowym Rokiem.

– Wykonuje pracę plastyczną techniką rozdmuchiwania tuszu.

– Określa budowę, charakter melodii piosenki Czasolot.

– Tworzy do piosenki akompaniament na instrumentach perkusyjnych.

– Tworzy własną melodię do danego tekstu.

– Rozpoznaje piosenki po melodiach nuconych przez nauczyciela.

– Przestrzega ustalonych zasad i umów zawartych w grupie przedszkolnej.

– Uczestniczy we wspólnych zabawach.                                                              

– Dokonuje analizy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

– Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

14.01. – 18.01.2019r. – Babcia i Dziadek

– Wskazuje pary obrazków przedstawiające przeciwieństwa.

– Recytuje wiersz B. Formy Kocham babcię i dziadka.

– Odpowiada na pytania związane z tekstem utworu.

– Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.

– Wymienia tradycje związane z karnawałem.

– Podaje informacje na temat babć i dziadków (imiona, wygląd, wykonywany zawód,

   ulubione zajęcia).

– Wie, co to jest drzewo genealogiczne.

– Uczestniczy w spotkaniu z babciami i z dziadkami.

– Ozdabia balon według własnego pomysłu.

– Rysuje obrazki dla babci i dziadka (według wzoru).

– Wykonuje serduszko z włóczki.

– Śpiewa piosenkę Kraina babci i dziadka.

– Wykonuje układ ruchowy do piosenki.

– Słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat.

– Wyodrębnia wyrazy w zdaniu,

– Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.

– Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

—————————————————————————————————————————————

PAŹDZIERNIK

01.10. – 05.10.2018r. –  Idzie jesień… przez sad i ogród

– poznaje w sposób bezpośredni lub pośredni owoce drzew owocowych,

– rozpoznaje owoce za pomocą dotyku, węchu, wzroku,  smaku,

– poznaje sposoby przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)

– zna znaczenia słów owoce egzotyczne,

– rozpoznaje i nazywa najczęściej spożywane warzywa, wskazuje ich jadalne części,

– rozumie znaczenie roli owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje,

  środek leczniczy).

– wyodrębnia zdania w wypowiedzi (liczenie zdań) i  słowa w zdaniu,

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),

– rozwija sprawność manualną poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem

  klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,

– kojarzy liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,

– wycina, wydziera, składa papier,

– uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych i gimnastycznych

18.09 – 12.10.2018r. – Idzie jesień… do zwierząt

– zna sposoby przygotowania się wybranych zwierząt do zimy,

– dostrzega zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia,

  gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała,

odtwarza proponowany rytm (klaskanie, tupanie)

– rozpoznaje wysłuchane sylaby, słowa, głoski,

– wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

– układa historyjkę obrazkową (4 obrazki) według kolejności zdarzeń,

– wykonuje ćwiczenia grafomotorycznne,

– prawidłowo gospodaruje przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne),

– posługuje się umownymi znakami, np. strzałkami,

kojarzy dodawanie z przybywaniem elementów, a odejmowanie – z ich ubywaniem,

– doskonali sprawność manualną

15.10. – 19.10.2018r. – Co z czego otrzymujemy

– określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym,

– nabywa szacunek dla pracy ludzi w różnych zawodach,

– wykonuje czynności wymagające analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania,

– porównuje wygląd przedmiotów, zwierząt, roślin,

– wyodrębnia ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

rozwija sprawność manualną poprzez poprzez podejmowanie działalności plastycznej,

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podaje ich

  podstawowe cechy,

uczestniczy w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

24.09. – 28.09.2018r. – Idzie jesień … z deszczem

– dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,

– zwraca uwagę na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych,

– obserwuje zmiany zachodzące późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr,

  coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.),

obserwuje zjawiska fizyczne w najbliższym otoczeniu,

– rozpoznaje wysłuchane sylaby, słowa, głoski,

– wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

– rozumie rolę zmysłów w życiu człowieka,

wykonuje czynności wymagające analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania,

– stosuje przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło, mokro, daleko…), spójniki

  (i, bo…).

układa rymy do podanych słów,

– tworzy kompozycje z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki

  wysokie, średnie, niskie)


WRZESIEŃ

03.09. – 07.09.2018r. –  To jestem ja

– potrafi się przedstawić i opisać swój wygląd,

– wymienia części ciała,

– uczestniczy chętnie w rozmowie,

– słucha tekstów literackich i wypowiada sie na ich temat,

– wyraża emocje w naturalnych sytuacjach,

– nazywa i przedstawia stany emocjonalne (złość, strach, smutek, radość, zawstydzenie),

– wypowiada się złożonymi zdaniami,

– wie, jak dbać o higienę narządów zmysłów,

– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych,

– dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach,

– wykonuje prace plastyczne,

– liczy elementy zbiorów i podaje poprawną liczbę przedmiotów,

– określa położenie przedmiotów względem siebie i innych przedmiotów,

– reaguje prawidłowo ruchem na zmiany mertum w czasie tańca,

– wie, o konieczności przebywania na świeżym powietrzu,

10.09. – 14.09.2018r. – Moja grupa

– przestrzega ustalonych zasad i umów zawartych w grupie przedszkolnej,

– uczestniczy we wspólnych zabawach,                                                               

– pełni obowiązki dyżurnego,

– rozpoznaje i nazywa takie wartości jak: dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, tolerancja,

– odtwarza proponowany rytm,

– dokonuje analizy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej,

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,

– rozróżnia stronę prawą i lewą,

– wnioskuje na temat zmian w przyrodzie związanych z nową porą roku,

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na sprzętach terenowych,

17.09. – 21.09.2018r. – Moja droga do przedszkola

– poznaje zasady ruchu drogowego,

– zna numery alarmowe:  999, 998, 997, 112,

– słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat,

– przestrzega podstawowych zasad poruszania się po drogach,

– zna wybrane znaki drogowe,

– wyodrębnia wyrazy w zdaniu,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– posługuje sie określeniami: nad, pod, obok za, w lewo, w prawo,

– posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, zna swój adres zamieszkania; wie, jak ważna

  jest znajomość tych informacji,

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

24.09. – 28.09.2018r. – Idzie jesień… przez park, las

– zna charakterystyczne cechy jesieni,

– posługuje się nazwą miesiąca – wrzesień,

– potrafi właściwie zachować się w lesie i w parku,

– poznaje wybrane drzewa iglaste i liściaste,

– rozpoznaje drzewa po ich owocach,

– poznaje wybrane grzyby jadalne: borowik, kurka, maślak i niejadalne: muchomor czerwony,

   muchomor sromotnikowy,

– odgrywa role w zabawach parateatralnych,

– przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– doskonali umiejętność analizy i syntezy wyrazówROK SZKOLNY 2017/2018

wych. Mirela Mielcarz

BIEDRONKI

Założenia dydaktyczno-wychowawcze  

 

MAJ

07.05. – 11.05.2018r. – Moja Ojczyzna

 • wie, że Warszawa jest stolicą Polski
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka
 • korzysta z mapy: rozpoznaje kontury granic Polski, wskazuje morze i góry
 • wykonuje pracę plastyczną
 • dzieli zdania na wyrazy i wyrazy na sylaby
 • słucha wiersza i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
 • recytuje fragment wiersza
 • zna symbole narodowe – godło i flagę Polski
 • wykonuje flagę Polski
 • jest sprawne fizycznie

 

      14.05. – 18.05.2018r. – W zoo

 • potrafi samodzielnie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta
 • uczestniczy w zabawach i grach ruchowych
 • wykonuje pracę plastyczną z plasteliny
 • rozwija sprawność manualną
 • utrzymuje porządek w miejscu pracy
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10

 

      21.05. – 25.05.2018r. – Dla Naszych Mam

 • wypowiada się na temat swojej mamy
 • układa zdania
 • rysuje portret mamy
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje kwiaty z bibuły
 • organizuje sobie czas wolny w przedszkolu
 • wykonuje laurkę dla mamy
 • śpiewa piosenkę
 • okazuje szacunek mamie

 

      28.05. – 01.06.2018r. – Majowa łąka

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta oraz rośliny występujące na łące
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, to nie pasuje
 • wykonuje pracę plastyczną metodą stemplowania
 • wykonuje ćwiczenia logopedyczne
 • bierze udział w zabawie pantomimicznej
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych organizowanych przez N.
 • wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne
 • potrafi układać puzzle
 • sprawnie posługuje się nożyczkami

KWIECIEŃ

 03.04. – 06.04.2018r. – Lubię książki

 • poznaje znaczenie pojęć: biblioteka i księgarnia
 • organizuje sobie czas wolny w przedszkolu
 • wypowiada się na temat zainteresowań własnych i kolegów
 • uczestniczy aktywnie w zajęciach ruchowych
 • określa strony: lewa, prawa
 • śpiewa piosenkę
 • próbuje słownie opisać nastrój, jak wywołuje u niego wysłuchany utwór muzyczny
 • wykonuje ilustrację do wysłuchanej muzyki
 • dodaje w zakresie 10
 • porównuje i ustawia w odpowiedniej kolejności cyfry

  09.04. – 13.04.2018r. – W pracowni malarskiej

 • tworzy kompozycję ze sznurka
 • tworzy nowe wyrazy z wykorzystaniem podanej pierwszej litery
 • dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • uważnie słucha tekstu literackiego i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
 • ogląda i wypowiada się na temat reprodukcji malarskich
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • przewiduje, jakie będą skutki łączenia barw podstawowych
 • nazywa rośliny rosnące w ogrodzie przedszkolnym
 • wykonuje rysunek na podstawie obserwacji dokonanych podczas wycieczki

  16.04. – 20.04.2018r. – Święto Ziemi

 • słucha poleceń, prawidłowo stosuje się do umów i reguł zabaw
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne na miarę swoich możliwości
 • wypowiada się na temat ilustracji
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • wypowiada się na temat ochrony przyrody
 • wykonuje plakat dotyczący ochrony przyrody
 • poznaje różne środowiska przyrodnicze – pustynia
 • rozumie, jak ważna jest woda dla życia na Ziemi
 • zna różne rodzaje wiatru
 • samodzielnie ubiera się przed wyjściem do ogrodu

  23.04. – 27.04.2018r. – Dbam o zdrowie

 • grupuje obiekty w sensowny sposób
 • rozumie potrzebę dbania o własne zdrowie
 • zna wartości odżywcze owoców i warzyw
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • wie, na czym polega praca stomatologa
 • zna konsekwencje niedbania o higienę jamy ustnej
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • przedstawia w sposób graficzny rozwiązania zagadek
 • rozróżnia brzmienie instrumentów perkusyjnych
 • wypowiada się na temat wyników obserwacji przyrodniczych

MARZEC

 05.03. – 09.03.2018r. – Tajemnice zamków

 • uczestniczy aktywnie w zajęciach ruchowych
 • układa modele wyrazów z kartoników
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • liczy w zakresie 10
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • zna znaki matematyczne: większości, mniejszości i równości
 • wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa

12.03. – 16.03.2018r. – Nasze bajki

 • uważnie słucha baśni
 • wykonuje rysunek do wysłuchanej baśni
 • współdziała zgodnie w zabawie
 • odgrywa role w zabawie dydaktycznej
 • koloruje rysunek
 • podejmuje próbę układania bajki
 • dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie
 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie
 • liczy elementy w zbiorach i porównuje ich liczby
 • wyszukuje i wskazuje różnice między obrazkami

19.03. – 23.03.2018r. – Wiosna tuż-tuż

 • potrafi określić zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną
 • przelicza w zakresie 10
 • potrafi dodać elementy i określić wynik dodawania
 • zna znak dodawania
 • dzieli zdania na wyrazy; wyodrębnia samogłoski w wyrazach
 • śpiewa piosenkę
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • wskazuje drugi taki sam napis
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

26.03. – 30.03.2018r. –  Wielkanoc

 • uważnie obserwuje i pyta o niezrozumiałe fakty
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • ozdabia pisankę
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • właściwie zachowuje się przy stole, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych
 • przejawia zainteresowanie tradycjami świątecznymi
 • kultywuje tradycje świąteczne swojego regionu
 • koloruje według podanego kodu
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych

LUTY

12.02. – 16.02.2018r. – Z górki na pazurki

 • wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • układa krótkie zdania
 • układa wyrazy z sylab
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw
 • organizuje sobie swobodne zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych
 • wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • liczy w zakresie 9

 

19.02. – 23.02.2018r. – Teatr

 • słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • rozpoznaje samogłoski
 • przestrzega zasad obowiązujących podczas gier i zabaw
 • uważnie postrzega
 • starannie koloruje
 • liczy elementy w zbiorach
 • śpiewa piosenkę
 • dba o właściwą postawę ciała
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • organizuje bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu

 

26.02. – 02.03.2018r. – Zawody naszych rodziców

 • organizuje sobie swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • wypowiada się na temat zawodów rodziców
 • rysuje mamę lub tatę w pracy
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • liczy obiekty
 • wie, na czym polega praca strażaka, policjanta i lekarza
 • rysuje linie po śladzie
 • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne
 • koloruje według kodu

STYCZEŃ

02.01. – 05.01.2017r. – Kalendarz pełen niespodzianek

 • zna następstwo pór roku
 • wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku
 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych
 • liczy w zakresie 7
 • obserwuje przyrodę
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • zna nazwy miesięcy i rozumie ich następstwo
 • przestrzega reguł obowiązujących w przedszkolu

 08.01. – 12.01.2017r. –  Zimowa pogoda

 • obserwuje przyrodę
 • wie, jakie warunki potrzebne są zwierzętom do rozwoju
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • myśli logicznie
 • wygłasza z pamięci rymowankę
 • opisuje zimowy krajobraz
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystycznych dla zimy
 • rozpoznaje i nazywa poznane ptaki
 • liczy w zakresie 8
 • porównuje liczebność zbiorów

 15.01. – 19.01.2017r. –  Zimowe zabawy

 • łapie i toczy przedmiot będący w ruchu
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • słucha wiersza i rozmawia o nim
 • konstruuje wypowiedzi na temat Eskimosów
 • tworzy kompozycje według wzoru
 • interesuje się czytaniem
 • układa zdania z poznanymi wyrazami
 • utrzymuje porządek w miejscu pracy
 • dodaje w zakresie 8
 • uczestniczy w zabawach doskonalących rzut i cel

  22.01. – 26.01.2017r. – Z babcią i dziadkiem

 • wie, czym zajmuje się babcia
 • konstruuje wypowiedź na temat babci
 • dodaje i odejmuje w zakresie 8
 • przestrzega zasad obowiązujących podczas poruszania się po drogach w czasie spaceru
 • właściwie używa nożyczek
 • odczuwa radość z wykonanej pracy
 • wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • uczestniczy w grach i zabawach
 • wymienia nazwiska i imiona dziadków
 • wygłasza z pamięci poznane wiersze

GRUDZIEŃ

      04.12. – 08.12.2017r. –   Niedługo święta

 • wykonuje literę sensoryczną
 • konstruuje z klocków drewniane domy
 • wypowiada się na temat ilustracji
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożyczkami
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • myje ręce po powrocie z dworu
 • wykonuje proste układy taneczne do piosenki
 • uważnie słucha opowiadania
 • układa odpowiedzi na pytania
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • wyraża stany emocjonalne za pomocą środków plastycznych
 • wykonuje liczbę sensoryczną
 • śpiewa piosenkę

       11.12. – 15.12.2017r. –   Jesteśmy Mikołajami

 • bierze udział w zabawach
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe z nietypowym przyborem
 • wypowiada się na temat świąt
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej
 • rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie
 • podejmuje próby pisania
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • słucha wiersza
 • rozwija sprawność manualną
 • porządkuje liczby w zakresie 6
 • słucha legendy

      18.12. – 29.12.2017r. –   Zwyczaje bożonarodzeniowe

 • współpracuje z rówieśnikami podczas dekorowania sali
 • uważnie słucha wiersza
 • potrafi nakryć do stołu
 • właściwie zachowuje się przy stole
 • wypowiada się na podany temat
 • próbuje samodzielnie organizować sobie czas wolny
 • bawi się bezpiecznie
 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • ustala położenie przedmiotów
 • dba o poprawność artykulacyjną mowy
 • uważnie słucha N.
 • potrafi wykonać choinkę z kół
 • zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • wypowiada się na temat zachowania ptaków podczas zimy


LISTOPAD

30.10. – 03.11.2017r. –   Domy i domki

 • wznosi konstrukcje z klocków
 • porównuje wielkość wykonanych budowli
 • zabawy z literą d
 • wykonuje literę sensoryczną
 • układa modele wyrazów z kartoników
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • stosuje liczbę 3 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabaw zespołowych
 • rzuca do celu
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera                

06.11. – 10.11.2017r. –   Z naszej przeszłości

 • kończy kolorować ilustrację
 • mówi z pamięci rymowankę
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • zna nazwy miast Polski: Kraków, Warszawa, Gdańsk
 • poznaje zabytki miast Polski
 • organizuje sobie czas wolny w przedszkolu i w ogrodzie
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • śpiewa 1. zwrotkę i refren hymnu Polski
 • określa kierunki i ustala położenie obiektów

13.11. – 17.11.2017r. –   Nasze zabawy

 • ustala położenie dwóch obiektów względem siebie
 • kreśli znaki literopodobne
 • używa pojęcia kwadrat
 • zabawy z literą i
 • uczestniczy w grach i zabawach z piłką
 • wyodrębnia głoski w wyrazach
 • określa kierunki i miejsce na kartce papieru
 • zabawy z literą l
 • odwzorowuje kształt prostokąta
 • rysuje postacie z geometrycznych

20.11. –  24.11.2017r.-   Ale kino

 • koloruje postacie z filmów
 • wykonuje liczbę sensoryczną
 • odczytuje cyfrę 4
 • doskonali sprawności manualne
 • zgodnie współpracuje w grupie
 • wie, jak należy zachować się w teatrze i w kinie
 • zabawy z literą e
 • wyraża swoje myśli w rozmowie
 • prezentuje wykonaną pracę
 • poznaje sposób mierzenia

27.11. – 01.12.2017r. –  Skarby ziemi

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem szarf i balonów
 • odczytuje liczbę 5
 • porządkuje zbiory, przelicza elementy zbiorów i porównuje ich liczebność
 • wypowiada się na temat wyglądu obserwowanych rzeczy
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożyczkami
 • rozpoznaje poznane litery
 • wyszukuje takie same wyrazy
 • recytuje tekst w podanym rytmie
 • lepi z masy solnej


PAŹDZIERNIK

02.10. – 06.10.2017r. – Już jesień

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • wskazuje przedmioty we wskazanym kolorze
 • rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • zgodnie bawi się z rówieśnikami
 • zabawy z literą a
 • tworzy zbiory według podanego warunku
 • przelicza w zakresie 7
 • potrafi wskazać ubrania, które należy włożyć na jesienny spacer
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • przygotowanie do pisania
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera

09.10. – 13.10.2017r. – Dary jesieni

 • rozpoznaje owoce
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • rozwija sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń grafomotorycznych
 • zabawy z literą u
 • śpiewa piosenkę
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy technicznej
 • ozdabia szablony liścia i grzybów według własnego pomysłu
 • rysuje po śladzie
 • wyróżnia i tworzy zbiory według podanego warunku
 • liczy obiekty
 • tańczy w rytm piosenki
 • uważnie słucha wiersza

16.10. – 20.10.2017r. – Zabawy z tatą

 • układa krótkie zdania na temat swojego taty
 • podaje imię swojego taty
 • potrafi czytać krótkie zdania wyrazowo-obrazkowe
 • zabawy z literą t
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • rysuje portret taty
 • właściwie zachowuje się na placu zabaw
 • przygotowanie do pisania
 • chętnie wykonuje pracę plastyczną
 • rozpoznaje figurę geometryczną – trójkąt
 • obserwuje przyrodę
 • wypowiada się na temat obserwacji

23.10. – 27.10.2017r. – Mama i ja

 • wyraża swoje myśli w rozmowie
 • wypowiada się na temat ilustracji
 • zabawy z literą m
 • wyodrębnia w słowach głoski
 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • rozpoznaje i nazywa postacie z bajek
 • porównuje liczebność zbiorów
 • zna podstawowe symbole pogody
 • obserwuje pogodę
 • potrafi ułożyć i opowiedzieć historyjkę, uwzględniając wskazane słowa
 • słucha i rozpoznaje poznane piosenki
 • wyraża zjawiska pozamuzyczne na instrumentach


 WRZESIEŃ

01. – 08.09.2017r. – Moje przedszkole

 • Zna imiona koleżanek i kolegów.
 • Potrafi współdziałać podczas zabawy.
 • Przestrzega zasad i reguł bezpieczeństwa.
 • Odpowiada na pytania.
 • Wypowiada się na podany temat.
 • Orientuje się w schemacie własnego ciała.
 • Słucha utworu literackiego.
 • Właściwie zachowuje się w ogrodzie.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Aktywnie słucha muzyki.
 • Przelicza elementy.

11. – 15.09.2017r. – Pamiątki z wakacji

 • Poznaje nowe ćwiczenia ruchowe.
 • Segreguje elementy.
 • Dzieli wyrazy na głoski i sylaby.
 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia graficzne.
 • Naśladuje odgłosy środków lokomocji.
 • Wygłasza z pamięci krótki tekst.
 • Ustala kolejność zdarzeń.
 • Organizuje sobie czas wolny.
 • Reaguje na sygnały dźwiękowe.
 • Wykonuje prace plastyczne.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze.
 • Dba o porządek w miejscu pracy.

 18. – 22.09.2017r. – Światło czerwone, światło zielone

 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się.
 • Opisuje drogę do przedszkola.
 • Poznaje nowe ćwiczenia gimnastyczne.
 • Ocenia postawę bohatera.
 • Obserwuje ruch drogowy.
 • Rozpoznaje znaki drogowe.
 • Rozpoznaje w otoczeniu przedmioty w kształcie koła.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Przelicza w zakresie 5.
 • Podejmuje próby śpiewania.
 • Zna numery alarmowe.
 • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

25. – 29.09.2017r. – To ja

 • Rysuje kredkami.
 • Wie jak dbać o higienę i zdrowie.
 • Jest zainteresowane przyrodą.
 • Posługuje się zmysłami.
 • Zabawy z literą O,o.
 • Pokonuje tor przeszkód.
 • Posługuje się pojęciami cięższy, lżejszy.
 • Słucha poleceń.
 • Określa swój nastrój.
 • Rozpoznaje figury geometryczne.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory.
 • Rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne.