JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

Założenia dydaktyczno – wychowawcze


KWIECIEŃ

GRUPA A – MISIE, KACZUSZKI, KOTKI

TYDZIEŃ I OWOCE(3.04-9.04.18r. )

Dziecko:
 utrwala słownictwo w zabawach rozwijających spostrzegawczość, koncentrację oraz motorykę małą
 utrwala słownictwo w twórczej zabawie tematycznej

TYDZIEŃ II DZIEŃ I NOC(10.04-16.04.18r.)
Dziecko:
 poznaje słownictwo opisujące dzień i noc
 słucha kluczowych słów i wyrażeń
 obrazuje słownictwo ruchem i gestem
 utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach
 identyfikuje poznane zjawiska na karcie pracy i potrafi je wskazać
 reaguje na proste polecenia Nauczyciela

TYDZIEŃ III DZIEŃ I NOC(17.04-23.04.18r.)
Dziecko:
 rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Good Day, Good Night
 słucha piosenki i odgrywa jej treść
 przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy
 reaguje na proste polecenia Nauczyciela
 utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych
 słucha historyjki Story 3 i rozumie jej treść z kontekstu
 próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem
 ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy aktywizującej zdolności komunikacyjne
 utrwala słownictwo z całego działu w zabawach z elementami dramy, poznawczych i aktywizujących zmysły
 odgrywa treść historyjki Story 2 ze zrozumieniem
 reaguje na proste polecenia Nauczyciela
 utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

TYDZIEŃ IV DZIEŃ I NOC (24.04-30.04.18r.)
Dziecko:
 utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych
 słucha historyjki Story 3 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu
 wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą
 potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela
 rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem
 identyfikuje postacie i zjawiska wydające głośne dźwięki na karcie pracy

GRUPA B – SŁONECZKA

TYDZIEŃ I JEDZENIE/POGODA(6.04.18r. )
Dziecko:
 zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale
 potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać
 potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną i rozumie jej treść
 odgrywa historyjkę Story 2, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów
 utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych
 używa słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście
 poznaje wyrażenia opisujące pogodę
 słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje
 słucha piosenki o pogodzie Let’s Go Out! i obrazuje jej treść ruchem
 rozpoznaje wyrażenia używane przez nauczyciela i wskazuje odpowiednie ilustracje na karcie pracy
 utrwala znajomość słownictwa związanego z pogodą i potrafi je powtórzyć
 słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje
 śpiewa piosenkę o pogodzie Let’s Go Out! i obrazuje jej treść ruchem
 słucha historyjki Story 3 i rozumie jej treść
 rozpoznaje słownictwo używane przez nauczyciela i przykleja odpowiednie naklejki na karcie pracy

TYDZIEŃ II POGODA (13.04.18r.)
Dziecko:
 utrwala znajomość słówek i zwrotów związanych z pogodą w zabawach z elementami pantomimy, badawczych i muzyczno-ruchowych
 potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną Let’s Go Out!słucha piosenki Story 3 Action Song i odgrywa jej treść
 utrwala znajomość słówek i zwrotów związanych z pogodą w zabawach muzyczno-ruchowych z elementami pantomimy, rozwijających koncentrację
 uczy się śpiewać piosenkę Story3 Action Song i odgrywa jej treść
 potrafi określić, jakich przedmiotów brakuje na karcie pracy, uwzględniając przedstawione na niej warunki pogodowe
 potrafi właściwie nazwać ilustracje związane z pogodą
 utrwala znajomość piosenki aktywizującej Story 3 Action Song i próbuje ją śpiewać
 potrafi zauważyć i właściwie nazwać elementy związane z pogodą, odróżniając od siebie dwie
podobne ilustracje

TYDZIEŃ III POGODA (20.04.18r.)
Dziecko:
 pamięta słówka i zwroty związane z pogodą
 śpiewa piosenkę tematyczną Let’s Go Out!
 rozpoznaje ze słuchu wprowadzone słownictwo i potrafi wskazać właściwą ilustrację wśród kilku innych
 rozpoznaje ze słuchu słownictwo związane z pogodą
 rozumie polecenia nauczyciela oraz instrukcje słyszane w nagraniu,
 potrafi dopasować dodatki do stroju kukiełki w zależności od warunków pogodowych.
 utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach twórczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych
 używa słownictwa związanego z pogodą w naturalnym kontekście przygotowania tablicy pogodowej

TYDZIEŃ IV POGODA(27.04.18r.)
Dziecko:
 poznaje nazwy zabawek w zabawie rytmiczno-ruchowej
 słucha piosenki tematycznej Where’s My Toy? i obrazuje jej treść
 potrafi określić, jakiego elementu w sekwencji brakuje na ilustracji
 potrafi rozpoznać zabawki, których odgłosy słyszy w nagraniu
 potrafi rozpoznać zabawki na ilustracjach
 słucha historyjki Story 4 i i rozumie jej treść z kontekstu
 rozpoznaje i przypomina sobie nazwy zabawek w zabawach z elementami pantomimy, manipulacyjnych, muzyczno- ruchowych
 poznaje nazwy kolorów: orange, green, brown
 słucha piosenki aktywizującej Story 4 Action Song i obrazuje ją ruchem
 pamięta nazwy zabawek i potrafi rozpoznać je ze słuchu
 powtarza nazwy zabawek i kolorów

 

GRUPA B – SMERFY

TYDZIEŃ I JEDZENIE(5.04.18r. )
Dziecko:
 zna treść piosenki i rymowanki o jedzeniu
 utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych
 słucha piosenki Story 2 Action Songi ilustruje jej treść ruchem
 potrafi rozpoznać, wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej artykuły spożywcze
 reaguje na proste polecenia nauczyciela

TYDZIEŃ II JEDZENIE (12.04.18r.)
Dziecko:
 utrwala słownictwo związane z jedzeniem
 słucha rymowanki o jedzeniu i wskazuje odpowiednie ilustracje
 śpiewa piosenkę o jedzeniu i identyfikuje w jej treści wcześniej poznane słownictwo
 odgrywa historyjkę Story 2, wcielając się w jej bohaterów i używając właściwych rekwizytów
 potrafi przyporządkować produkty tego samego rodzaju do jednej kategorii
 potrafi przyporządkować kosz piknikowy do postaci, do której należy

TYDZIEŃ III JEDZENIE (19.04.18r.)
Dziecko:
 zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale
 potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać
 potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną i rozumie jej treść
 odgrywa historyjkę Story 2, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów
 utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych
 używa słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście

TYDZIEŃ IV POGODA(26.04.18r.)
Dziecko:
 poznaje wyrażenia opisujące pogodę
 słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje
 słucha piosenki o pogodzie Let’s Go Out! i obrazuje jej treść ruchem
 rozpoznaje wyrażenia używane przez nauczyciela i wskazuje odpowiednie ilustracje na karcie pracy
 utrwala znajomość słownictwa związanego z pogodą i potrafi je powtórzyć
 słucha historyjki Story 3 i rozumie jej treść

KWIETNIOWE ZAJĘCIA

 


MARZEC

TYDZIEŃ I OWOCE (5.03-9.03.18r.)

Dziecko:

 • poznaje nazwy owoców w zabawie multisensorycznej
 • powtarza nazwy owoców
 • utrwala słownictwo w zabawach badawczych ruchowych, manipulacyjnych i sensorycznych
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela

TYDZIEŃ II OWOCE (12.03-16.03.18r.)

Dziecko:

 • utrwala poznane słownictwo w zabawach rytmiczno-słownych, manipulacyjnych i ruchowych
 • identyfikuje owoce na karcie pracy i potrafi je wskazać
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela

TYDZIEŃ III JEDZENIE/KOLORY (19.03-23.03.18r.)

Dziecko:

 • utrwala poznane słownictwo w zabawach poznawczych, manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych
 • poznaje piosenkę tematyczną Chop, Chop!
 • utrwala znajomość nazw kolorów
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela
 • słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść z kontekstu
 • próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

TYDZIEŃ IV JEDZENIE/KOLORY (26.03-30.03.18r.)

Dziecko:

 • utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach z elementami dramy, manipulacyjnych oraz słuchowo-ruchowych
 • śpiewa piosenkę tematyczną Chop, Chop!
 • słucha historyjki Story 2 i odgrywa jej treść całym ciałem
 • wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 • ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

 

GRUPA B – SMERFY, SŁONECZKA

TYDZIEŃ I KOLORY i CZĘŚCI TWARZY 8.03
Dziecko:
 utrwala znajomość poznanego słownictwa
 śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść
 przypomina sobie historyjkę Story 1 i rozumie jej treść, reaguje na polecenia nauczyciela

TYDZIEŃ II KOLORY i CZĘŚCI TWARZY 15.03
Dziecko:
 utrwala znajomość słownictwa z całego działu w zabawach z elementami dramy, manipulacyjnych, słuchowo-ruchowych
 śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść
 odgrywa treść historyjki Story 1
 rozwija sprawność rozumienia języka obcego z kontekstu
 utrwala znajomość materiału z całego działu w zabawach twórczych, badawczych, manipulacyjnych

TYDZIEŃ III JEDZENIE 22.03
Dziecko:
 poznaje słownictwo związane z jedzeniem
 słucha rymowanki o jedzeniu The Food Flash! i wskazuje właściwe ilustracje
 rozpoznaje kształt różnych artykułów spożywczych i je nazywa
 słucha piosenki o jedzeniu Dee-doo-damm! I obrazuje jej treść ruchem

TYDZIEŃ IV JEDZENIE I KOLORY 29.03
Dziecko:
 utrwala znajomość słownictwa w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych, słownych
 utrwala piosenkę o jedzeniu Dee-doo-damm!
 wskazuje odpowiednie artykuły spożywcze i je nazywa
 słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść

OPRACOWAŁA: MALWINA SŁAWEK


LUTY

GRUPA A – KOTKI, KACZUSZKI, MISIE

TYDZIEŃ I KOLORY-COLORS 12.02-16.02.18r.

KOTKI, KACZUSZKI
Dziecko:
 śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye!
 utrwala znajomość imion bohaterów kursu oraz zwrotów na powitanie i pożegnanie
 poznaje nazwy kolorów
 wskazuje kolory, których nazwy słyszy
 utrwala znajomość nazw kolorów w zabawie konstrukcyjnej reaguje na proste polecenia Nauczyciela
 utrwala znajomość kluczowego słownictwa w zabawie manipulacyjne
 słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść z kontekstu
 próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

MISIE
Dziecko:
 utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawie muzyczno-ruchowej Active Time 1
 słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem
 wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

TYDZIEŃ II KOLORY- (19.02-23.02.18r.)

KOTKI,KACZUSZKI
Dziecko:
 utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawie muzyczno-ruchowej Active Time 1
 słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem
 wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów
 utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa
 w zabawach multisensorycznych
 aktywnie utrwala słownictwo, wykonując czynności usłyszane w nagraniu utrwala znajomość nazw kolorów, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję palców i dłoni oraz koncentrację podczas pracy z kartą pracy

MISIE
Dziecko:
 utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa
 w zabawach multisensorycznych
 aktywnie utrwala słownictwo, wykonując czynności usłyszane w nagraniu utrwala znajomość nazw kolorów, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję palców i dłoni oraz koncentrację podczas pracy z kartą pracy

TYDZIEŃ III KOLORY- (26.02-28.02.18r.)
Dziecko:
 utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawach słuchowo-ruchowych,
 słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem
 wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej znajomość nazw kolorów
 rozwija koordynację ręka – oko
 śpiewa piosenki poznane w tym rozdziale i odgrywa ich treść całym ciałem

OPRACOWAŁA: MALWINA SŁAWEK

 

GRUPA B – SMERFY, SŁONECZKA)

TYDZIEŃ I KOLORY(12.02.-19.02.18r.)

SMERFY
Dziecko:
 śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!
 utrwala znajomość nazw kolorów
 poznaje nazwy części twarzy
 poznaje utwory: The Colour Chant, The Face Flash!
 słucha historyjki Story 1
 reaguje na proste polecenia nauczyciela

SŁONECZKA
Dziecko:
 utrwala nazwy kolorów oraz nazwy części twarzy w zabawach rytmicznych, muzycznych iruchowych
 reaguje na proste polecenia nauczyciela
 śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść
 przypomina sobie historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

TYDZIEŃ II CZĘŚCI TWARZY (19.02-23.02.18r.)

SMERFY
Dziecko:
 śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!
 utrwala znajomość nazw kolorów i części twarzy
 poznaje piosenkę Story Action Song 1
 słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść
 reaguje na proste polecenia nauczyciela

SŁONECZKA
Dziecko:
 powtarza materiał z całego działu
 utrwala znajomość poznanego słownictwa zabawach muzyczno-ruchowych oraz z elementami dramy
 śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść
 reaguje na polecenia nauczyciela
 odgrywa treść historyjki Story 1
 rozwija sprawność rozumienia języka obcego z kontekstu

TYDZIEŃ III KOLORY I NAZWY CZĘŚCI TWARZY (1.03-2.03.18r.)

SMERFY
Dziecko:
 utrwala nazwy kolorów oraz nazwy części twarzy w zabawach rytmicznych, muzycznych i ruchowych
 reaguje na proste polecenia nauczyciela

SŁONECZKA
Dziecko:
 utrwala znajomość materiału z całego działu w zabawach twórczych, badawczych, manipulacyjnych
 ćwiczy poznane słownictwo w nowym kontekście
 rozumie proste wypowiedzi nauczyciela i właściwie na nie reaguje odgrywa historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

OPRACOWAŁA: MALWINA SŁAWEK

STYCZEŃ

TYDZIEŃ I NASZA GARDEROBA (2.01.-5.01.18R.)
-poznanie nowego słownictwa w j. angielskim związanego z garderobą;
-zrozumienie treści piosenki „Put on your shoes”oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ II ŻYWNOŚĆ (8.01.-12.01.18r.)
-poznanie nowego słownictwa w j. angielskim związanego z jedzeniem;
-zrozumienie treści piosenki Are you hungry?”oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ III BURZA (15.01.-19.01.18R.)
-poznanie nowego słownictwa w j. angielskim: burza, deszcz, zmoczyć;
-zrozumienie treści piosenki „I hear Thunder”oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ IV KIM ZOSTANIESZ? (22.0126.01.18R)
-poznanie nowego słownictwa w j. angielskim: pilot, doktor, strażak, modelka;
-zrozumienie treści piosenki What you gonna be?”oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.


GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I SANTA CLAUS WITH HIS ELVES (4.12.17R.-8.12.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści wiersza i jego recytacja
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ II TAKE A PICTURE (11.12.17R.-15.12.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki „Say cheese” oraz jej zaśpiewanie;
-zapoznanie z nazwami kolorów i zrozumienie treści piosenki I see sth blue;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ III CHRISTAMS TREE (18.12.17R.-22.12.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki „Can you see the tree?” oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang


LISTOPAD

TYDZIEŃ I ANIMALS (13.11.17R.-17.11.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki THE CAT IN THE FARM oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ II LEAVES (20.11.17R.-24.11.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki BEAUTIFUL LEAVES oraz jej zaśpiewanie;
-zapoznanie z nazwami kolorów i zrozumienie treści piosenki I see sth blue
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ III WEATHER (27.11.17R.-1.12.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY?oraz jej
zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści wiersza i jego recytacja


WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I/II LET’S PLAY (1.09.17R.-8.09.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki Make a circle oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang;
-zapoznanie z nazwami kolorów i zrozumienie treści piosenki I see sth blue;

TYDZIEŃ III LET’S GO (11.09.17R.-15.09.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki The wheels on the bus oraz jej zaśpiewanie;
-reagowanie na proste polecenia N. wydawane w j. ang.

TYDZIEŃ IV LET’S GO TO THE ZOO (18.09.17R.-22.09.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki Let’s go to the ZOO oraz jej zaśpiewanie;

TYDZIEŃ V NUMBERS (25.09.17R.-29.09.17R.)
-nauka powitania i pożegnanie w języku angielskim;
-zrozumienie treści piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
-zrozumienie treści piosenki Five Little Pumpkins oraz jej zaśpiewanie;
-zrozumienie treści piosenki Seven steps i jej zaśpiewanie;