MISIE

 ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Katarzyna Simlat

 

Założenia

dydaktyczno-wychowawcze  

LISTOPAD

TYDZIEŃ I 05.10.2018-09.10.2018 MOJA RODZINA

 • wyjaśnienie pojęcia drzewo genealogiczne
 • wymienianie nazwy członków rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia (źródła budżetu domowego)
 • rysowanie portretu mamy i taty
 • wymawianie słów z różnymi emocjami

TYDZIEŃ II 12.10.2018-16.10.2018 MÓJ DOM

 • wymienianie nazw czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę
 • opisywanie położenia i wyglądu swojego domu
 • wyjaśnianie, na czym polega praca architekta, murarza i weterynarza
 • wymienianie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu, nazywanie występujących w nim sprzętów
 • wymienianie nazw wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie
 • stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni (nad, na, pod, między, obok)

TYDZIEŃ III 19.10.2018- 23.10.2018 MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • określanie stanów emocjonalnych innych osób
 • uświadomienie, że – tak jak dorośli – dzieci mają swoje prawa
 • wypowiadanie się na temat obowiązków i praw dzieci
 • przedstawianie praw i obowiązków w postaci symboli
 • wyjaśnienie, jakie mogą być konsekwencje nie wywiązywania się z obowiązków

TYDZIEŃ IV 26.10.2018- 30.10.2018 MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • uświadomienie, na czym polega praca lekarza i czego on potrzebuje do jej wykonywania
 • wymienianie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w zależności od warunków pogodowych
 • wymienianie zachowania, które sprzyja zdrowiu (w kategoriach: ruch, dieta, higiena)
 • uświadomienie, że leki należy spożywać tylko pod nadzorem dorosłych, nie bawi się lekami
 • nazywanie przedmiotów służących do utrzymywania higieny osobistej

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I 01.10.2018-05.10.2018 IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie
 • wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów

 

TYDZIEŃ II 08.10.2018-12.10.2018 IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek
 • poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy)
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

TYDZIEŃ III 15.10.2018- 19.10.2018 CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci
 • poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody
 • zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba
 • ćwiczenie dykcji podczas śpiewu
 • poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny

 

TYDZIEŃ IV 22.10.2018- 26.10.2018 IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości
 • rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I 03.09.2018-07.09.2018 TO JESTEM JA

 • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi.
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia.
 • wskazywanie wymienionych przez nauczyciela części ciała.
 • rozpoznawanie i nazywanie swojego znaczka rozpoznawczego, odszukiwanie go w sali, szatni i łazience.
 • rozróżnianie wysokich dźwięków i niskich dźwięków.

 

TYDZIEŃ II 10.09.2018-14.09.2018 MOJA GRUPA

 • stosowanie słowa sylaba; dzielenie nazw obrazków na sylaby.
 • wypowiadanie się na temat wakacji.
 • wymienianie części garderoby, którą należy założyć w słoneczne, w deszczowe i wietrzne dni września.
 • pokazywanie danych emocji za pomocą ruchu, gestu i mimiki.
 • nazywanie kącików znajdujących się w sali.
 • wymienianie obowiązków dyżurnego.

 

TYDZIEŃ III 17.09.2018- 21.09.2018 MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • przypomnienie zasad poruszania się na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną i gdy jej nie ma.
 • wymienianie nazwy samochodów specjalistycznych, rozpoznawanie numerów do poszczególnych służb (999, 998, 997, oraz 112).
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych znaków drogowych.
 • przypomnienie dzieciom na czym polega praca policjanta.
 • przedstawienie ruchu ulicznego w pracy plastycznej (malowanie farbami).

 

TYDZIEŃ IV 24.09.2018- 28.09.2018 IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych drzew iglastych.
 • nazywanie wybranych grzybów – jadalne i trujące.
 • wymienianie cech nowej pory roku – jesieni.
 • rozpoznawanie wybranych drzew po owocach, liściach i nazywanie ich.
 • wykonywanie kasztanowych ludzików z tworzywa przyrodniczego


ROK SZKOLNY 2017/2018

wych. Halina Molińska

 

Założenia

dydaktyczno-wychowawcze  

KWIECIEŃ

03.04. – 13.04.2018 r. – Dzień i noc

• Dziecko: potrafi nazwać aktualną porę roku (wiosna) i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
• rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne i przyporządkowuje im ustalone symbole
• rozwiązuje zagadki
• rozumie stałe następstwo dnia i nocy
• odgrywa scenki pantomimiczne, posługując się mimiką, gestem i ruchem
• potrafi odczytać rozwiązanie zagadki na podstawie scenek pantomimicznych
• potrafi zapamiętać układ przedmiotów w przestrzeni i dostrzega zmiany w ich położeniu rozumie stałe następstwo dnia i nocy i potrafi je przedstawić w formie graficznej
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych
• dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do wykonania pracy plastycznej techniką kopiowania i kolorowania
• dostrzega różnice w wyglądzie nieba w ciągu dnia i nocą
• próbuje odwzorować proste układy graficzne
• zna cykl dobowy
• wypowiada się na temat codziennych czynności

16.04. – 20.04.2018 r. – Kodeks małego ekologa

• jest zainteresowane otaczającym światem przyrody i rozumie, że nie należy jej niszczyć
• zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną – dobiera odpowiednie symbole
• potrafi nazwać aktualny miesiąc oraz obecną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
• rozumie, w miarę swoich możliwości, znaczenie Światowego Dnia Ziemi
• rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska
• zna i przejawia zachowania, które wpływają na ochronę środowiska
• prowadzi proste obserwacje
• zna i opisuje niektóre sytuacje zaobserwowane w najbliższym otoczeniu związane z ochroną środowiska
• rozumie przyczynę i skutek określonych działań
• zna sposoby segregowania odpadów
• rozumie, w miarę swoich możliwości, że segregacja odpadów służy ochronie środowiska
• wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy

23. 04. – 27.04.2018 r. – Dbamy o zdrowie

• uważnie słucha wiersza i zadaje pytania do jego treści
• potrafi odtworzyć z pamięci treść wiersza
• odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
rozpoznaje i nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej
• interesuje się zdrowiem i dostrzega zależności między podejmowaniem działań prozdrowotnych a chorobami
• zna schemat ciała człowieka – potrafi nazwać i wskazać części ciała
• rozpoznaje i nazywa niektóre elementy wyposażenia kuchni
• zna niektóre czynności związane z gotowaniem
• zna zawód kucharki
• stara się aktywnie uczestniczyć we wspólnych działaniach – zadaje pytania, aby zaspokoić ciekawość
• rozpoznaje smak niektórych produktów spożywczych
• potrafi wskazać produkty zdrowe i niezdrowe i uzasadnia swój wybór


MARZEC

       26.02. – 02.03.2018 r.  –  Bawimy się kolorami

 • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • dostrzega prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu
 • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
 • chętnie bierze udział w zabawach słownych
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i kolory tęczy
 • dostrzega różne odcienie danego koloru
 • dostrzega, że ten sam kolor występuje w różnych przedmiotach (obiektach) przyrodniczych
 • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym

 

      05.03. – 09.03.2018 r. – Poznajemy instrumenty

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
 • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
 • opowiada treść swoich rysunków, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi
 • ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonanej pracy
 • sprawnie posługuje się przyborami kreślarskimi – prawidłowo trzyma kredkę
 • potrafi zapisywać informacje według przyjętego przez siebie kodu
 • umie odczytać informacje zakodowane za pomocą prostych symboli i przekazywać słownie ich treść
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • w skupieniu słucha muzyki poważnej
 • dostrzega piękno muzyki oraz emocje, jakie ona wyraża

 

 1. 03. – 16.03.2018 r. – Szukamy wiosny
 • zna cykliczne następstwo pór roku
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku zgodnie z ich znaczeniem
 • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozpoznaje odgłosy przyrody i umie je naśladować
 • rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty
 • rozumie pojęcie zwiastuny wiosny
 • rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące wiosną
 • dostrzega prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu
 • prowadzi proste obserwacje przyrodnicze
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru

 

      19.03. – 23.02.2018 r. –   Wiosenne porządki

 • uczestniczy w grach logicznych i dostrzega prawidłowości w zasadach pozwalających na wykonanie zadania
 • uważnie słucha utworu literackiego i zadaje pytania do jego treści
 • potrafi odtwarzać z pamięci treść wiersza
 • rozpoznaje i nazywa rośliny występujące w wierszu
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • wie, jak wygląda ogród uprawny
 • rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny uprawne oraz ich nasiona
 • potrafi z pomocą dorosłego narysować plan ogrodu uprawnego
 • wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia krokiem
 • zna etapy czynności pielęgnacyjnych na działce uprawnej
 • zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych
 • umie bezpiecznie posługiwać się wybranymi narzędziami ogrodniczymi

 

     26.03. – 30.02.2018 r. –   Malujemy pisanki

 • zna niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
 • dostrzega szczegóły obrazka i wypowiada się na jego temat
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnorodnego materiału plastycznego
 • liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego
 • grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • próbuje poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją zawierającą określenia: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu

LUTY

       29.01. – 02.02.2018 r.  –   Lubimy eksperymentować

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • potrafi wyrażać własne doświadczenia
 • zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment
 • wykazuje płynność i dokładność w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotoryczne.
 • wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, wykonuje proste zabawy badawcze
 • rozumie sens zakazu jedzenia śniegu
 • zna i potrafi podać nazwy instrumentów, wygrywa rytm muzyki na instrumentach
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • zna i rozumie pojęcie pojemności naczyń, potrafi szacować wielkości „na oko”

 

      05.02. – 09.02.2018 r. – Zimowe zabawy

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na temat ich treści
 • przelicza w zakresie minimum 5, stosuje liczebniki porządkowe
 • wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem, potrafi prowadzić dialog
 • wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa (trójkąt), dostrzega cechy figur geometrycznych
 • układa kompozycje z figur geometrycznych, czerpie satysfakcję z własnej aktywności twórczej
 • właściwie posługuje się określeniami stron (prawa, lewa) i potrafi je rozróżnić
 • wygrywa rytm muzyki na instrumentach perkusyjnych , śpiewa znane piosenki

 

 1. 02. – 16.02.2018 r. – Lubimy się śmiać
 • sprząta po zakończonej zabawie, rozumie konieczność utrzymywania porządku
 • wie, że bałagan może być przyczyną wypadków
 • orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
 • projektuje kompozycje płaskie, umiejętnie przykleja drobne elementy
 • dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy zbioru pięcioelementowego
 • poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, łączy przyczynę ze skutkiem

 

      19.02. – 23.02.2018 r. –   Kim będę, gdy dorosnę?

 • zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
 • potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem
 • potrafi prowadzić dialog, dzieli się posiadaną wiedzą
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach artykulacyjnych
 • ćwiczy mięśnie narządów mowy
 • zna i stosuje pojęcie para
 • potrafi wykonywać czynności manipulacyjne na przedmiotach i przewidywać ich skutki
 • przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie minimum 5
 • potrafi odtworzyć liczbę słyszanych dźwięków, powtarza usłyszane rytmy
 • dostrzega rytmy w otoczeniu, wykazuje się spostrzegawczością
 • zna nazwy instrumentów, słucha w skupieniu muzyki odtwarzanej z nagrań
 • chętnie wypowiada się na określony temat
 • stara się tańczyć zgodnie z dźwiękami muzyki
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

STYCZEŃ

       02.01. – 05.01.2018 r.  –   Bajki, baśnie, bajeczki

 • umie odpowiedzieć na pytania związane z treścią utworu
 • jest zainteresowane działaniem biblioteki – zadaje pytania, wypowiada się na temat książek
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy: biblioteka, czytelnik
 • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • ustala wynik dodawania i odejmowania
 • jest zainteresowane procesem powstawania książki – zadaje pytania, wypowiada się na ten temat
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia
 • potrafi opisać cechy charakterystyczne książki, łącząc prawidłowo formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem
 • próbuje wyrażać przeżycia i emocje bohaterów w formie plastycznej

 

      08.01. – 12.01.2018 r. –  Karnawałowe stroje

 • uważnie słucha recytacji wiersza i zadaje pytania dotyczące jego treści
 • dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim
 • próbuje ułożyć krótkie opowiadanie związane z oglądanym obrazkiem
 • zna znaczenie słowa karnawał
 • wie, jakie tradycje są związane z okresem karnawału
 • potrafi ruchem zilustrować muzykę
 • zna treść popularnych bajek
 • umie łączyć wygląd i atrybuty bajkowych postaci z treścią bajek, w których występują
 • próbuje tworzyć proste, oryginalne opowiadanie inspirowane znanymi bajkami
 • próbuje mierzyć przedmioty wspólną miarą i używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam
 • grupuje obiekty według podanych kryteriów (koloru i wielkości) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne

 

      15.01. – 19.01.2018 r. – Moja rodzina

 • dostrzega potrzeby i pragnienia innych członków rodziny
 • okazuje szacunek osobom starszym
 • odczuwa radość i przyjemność z przygotowywania upominków dla najbliższych osób
 • potrafi opisać wygląd swoich dziadków
 • dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka
 • próbuje narysować postać człowieka zgodnie z opisem słownym
 • zna tradycje składania życzeń okolicznościowych
 • stosuje formy grzecznościowe podczas składania życzeń

 

      22.01. – 26.01.2018 r. –   Czyj to dom?

 • zna różne znaczenia słowa dom
 • rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt
 • dobiera obrazki w logicznie pasujące pary
 • rozpoznaje i nazywa typy domów ludzi
 • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok i kierunków: na prawo, na lewo
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • próbuje kreślić linię ciągłą prostą i łamaną bez odrywania ręki
 • tosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych i kierunków: na prawo, na lewo

 

GRUDZIEŃ

       04.12. – 08.12.2017 r  –   Mikołaju, czekamy!

 • rozpoznaje krajobraz dalekiej Północy
 • zna wygląd i sposób życia reniferów
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • okazuje radość z otrzymywania i czerpie radość z dawania prezentów
 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki kolażu
 • śpiewa znane piosenki
 • odtwarza ruchem rytm śpiewanej piosenki
 • reaguje ruchem na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku
 • zna drogę listu od nadawcy do adresata
 • wypowiada się na temat pracy listonosza

 

      13.11. – 17.11.2017 r –  Zabawa w teatr

 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
 • wie, jak powstaje cień wypowiada się na temat zależności pomiędzy powstawaniem cienia a przezroczystością przedmiotów
 • prawidłowo stosuje określenia: daleko – blisko, wysoko – nisko
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru
 • ustala wynik dodawania i odejmowania
 • prawidłowo stosuje określenia związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni
 • rozpoznaje, nazywa emocje i wyraża je ruchem, gestem, mimiką
 • próbuje wyjaśnić powiedzenie strach ma wielkie oczy

 

      20.11. – 24.11.2017r –   Tropy na śniegu

 • potrafi nazywać aktualną porę roku (zimę) i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • wybiera spośród kilku obrazków ilustracje według podanych kryteriów
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące zimą
 • próbuje poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu
 • umie liczyć (kroki), wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • umie dostosować ubranie do aktualnej pogody

 

      27.101. – 01.12.2017r –   Stroimy choinkę

 • potrafi wymienić i opisać etapy powstawania ozdób świątecznych
 • grzecznie zwraca się do innych
 • jest otwarte, śmiałe w kontaktach z innymi, znanymi sobie osobami
 • potrafi wykonywać kompozycje techniką stemplowania i kreślić szlaczki literopodobne
 • wie, jak należy zachować się podczas uroczystości
 • wykonuje pracę plastyczną na określony temat
 • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych
 • rozpoznaje, odtwarza i wykonuje proste układy taneczne
 • dzieli się z rodzicami doświadczeniami nabytymi w przedszkolu

LISTOPAD

       30.10. – 10.11.2017 r  –   Kap, kap, kap

 • interesuje się zjawiskami przyrody, rozumie pojęcie prognoza pogody
 • rozumie symboliczny zapis pogody, umie opisać pogodę za oknem
 • potrafi wymienić obserwowalne zmiany w pogodzie
 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę
 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • potrafi w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę
 • stara się zawiązać sznurówkę
 • podaje nazwy zaczynające się na wskazaną głoskę

 

      13.11. – 17.11.2017 r –  Jakie to ciekawe!

 • aktywnie uczestniczy w zabawach grafomotorycznych
 • wykazuje płynność i dokładność ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • potrafi malować palcem różne wzory
 • zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi, prowadzi dialog
 • rozróżnia zwierzęta i je nazywa, określa wielkość zwierząt 
 • przelicza w zakresie 2, stosuje pojęcie para

 

      20.11. – 24.11.2017r –   Nasze zwierzaki  

 • dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt
 • zna pojęcie schronisko dla zwierząt, rozumie znaczenie zwierząt w życiu człowieka
 • potrafi formować postacie zwierząt z plasteliny
 • stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od
 • przelicza w zakresie do 3, mierzy długość dowolnie obraną miarą
 • potrafi opisać słownie wygląd zwierząt, jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt

 

      27.101. – 01.12.2017r –  Idę z misiem do przedszkola

 • posiada podstawowe informacje na temat życia niedźwiedzi
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne (koło)
 • dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów
 • stosuje określenia duży – mały
 • posługuje się określeniami służącymi do wyrażenia stosunków przestrzennych oraz kierunków: prawo, lewo
 • zna właściwości miodu
 • rozumie przyczynę i skutek określonych działań
 • stosuje określenia: na, pod, obok

PAŹDZIERNIK

 02.10. – 06.10.2017r  – Moja rodzina i ja

 • wypowiada się na temat rodziny, rozumie pojęcie rodzina
 • chętnie odgaduje zagadki
 • swobodnie wypowiada się na różne tematy, stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
 • potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem
 • zna członków swojej rodziny, umie wymienić ich imiona
 • umie poprawnie wykonywać ćwiczenia graficzne
 • klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • interesuje się pisaniem i czytaniem
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa, w prawidłowy sposób korzysta z zabawek i narzędzi
 • stosuje różne techniki plastyczne

 

      09.10. – 13.10.2017r – Droga do przedszkola

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • prawidłowo dodaje i odejmuje w określonym zakresie
 • potrafi zapamiętać układ w wyliczance
 • zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie
 • posługuje się określeniami kierunku: prawo, lewo
 • zna telefon alarmowy 112
 • dostrzega różnice między przedmiotami
 • rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa muzyki

 

      16.10. – 20.10.2017r –  Leśne odgłosy   

 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt, rozpoznaje jeża
 • stosuje różne techniki plastyczne, odczuwa zadowolenie z prezentacji własnych prac
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działalności plastyczno-konstrukcyjnej
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej

                           

      23.10. – 27.10.2017r –  Kącik zabawek

 • chętnie uczestniczy w rozmowach, poszukuje odpowiedzi na postawione pytania
 • interesuje się pisaniem i czytaniem
 • przestrzega reguł społecznych, potrafi wyrażać własne emocje
 • stosuje w praktyce pojęcie para
 • potrafi określać położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje określenia: na, pod, obok, pod, wyżej, niżej
 • prowadzi dialog, zwraca się bezpośrednio do rozmówcy
 • wykonuje kompozycje przestrzenne z plasteliny