SŁONECZKA

SŁONECZKA

Założenia dydaktyczno-wychowawcze 

ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Izabela Chałaszczyk

 

PAŹDZIERNIK

01.10. – 05.10.2018r. –  Idzie jesień… przez sad i ogród

– poznaje w sposób bezpośredni lub pośredni owoce drzew owocowych,

– rozpoznaje owoce za pomocą dotyku, węchu, wzroku,  smaku,

– poznaje sposoby przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)

– zna znaczenia słów owoce egzotyczne,

– rozpoznaje i nazywa najczęściej spożywane warzywa, wskazuje ich jadalne części,

– wyodrębnia zdania w wypowiedzi (liczenie zdań) i słowa w zdaniu,

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,

– kojarzy liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,

– wycina, wydziera, składa papier,

– uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych i gimnastycznych

8.10– 12.10.2018r. – Idzie jesień… do zwiarząt

– zna sposoby przygotowania się wybranych zwierząt do zimy,

– dostrzega zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia,

gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała,

odtwarza proponowany rytm (klaskanie, tupanie)

– rozpoznaje wysłuchane sylaby, słowa, wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

– układa historyjkę obrazkową (4 obrazki) według kolejności zdarzeń,,

– prawidłowo gospodaruje przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne),

– posługuje się umownymi znakami, np. strzałkami,

kojarzy dodawanie z przybywaniem elementów, a odejmowanie – z ich ubywaniem,

– doskonali sprawność manualną

15.10. – 19.10.2018r. – Co z czego otrzymujemy

– określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym,

– nabywa szacunek dla pracy ludzi w różnych zawodach,

– wykonuje czynności wymagające analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania,

– porównuje wygląd przedmiotów, zwierząt, roślin,

rozwija sprawność manualną poprzez poprzez podejmowanie działalności plastycznej,

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podaje ich

  podstawowe cechy,

uczestniczy w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

24.09. – 28.09.2018r. – Idzie jesień … z deszczem

– dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,

– zwraca uwagę na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych,

– obserwuje zmiany zachodzące późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr,

coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.),

obserwuje zjawiska fizyczne w najbliższym otoczeniu,

– rozumie rolę zmysłów w życiu człowieka,

wykonuje czynności wymagające analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania,

– stosuje przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło, mokro, daleko…), spójniki

(i, bo…).

układa rymy do podanych słów,

– tworzy kompozycje z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwiękówWRZESIEŃ

03.09. – 07.09.2018r. – To jestem ja

– potrafi się przedstawić  i opisać swój wygląd,

– uczestniczy chętnie w rozmowie,

– słucha tekstów literackich i wypowiada sie na ich temat,

– nazywa i przedstawia stany emocjonalne (złość, strach, smutek, radość, zawstydzenie),

– wymienia części ciała,

– wypowiada się złożonymi zdaniami,

– wie, jak dbać o higienę narządów zmysłów,

– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych,

– dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach,

– wykonuje prace plastyczne,

– liczy elementy zbiorów i podaje poprawną liczbę przedmiotów,

– określa położenie przedmiotów względem siebie i innych przedmiotów,

– reaguje prawidłowo ruchem na zmiany mertum w czasie tańca,

10.09. – 14.09.2018r. – Moja grupa

– przestrzega ustalonych zasad i umów zawartych w grupie przedszkolnej,

– uczestniczy we wspólnych zabawach,                                                               

– pełni obowiązki dyżurnego,

– rozpoznaje i nazywa takie wartości jak: dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, tolerancja,

– odtwarza proponowany rytm,

– dokonuje analizy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej,

– wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,

– rozróżnia stronę prawą i lewą,

– wnioskuje na temat zmian w przyrodzie związanych z nową porą roku,

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na sprzętach terenowych,

17.09. – 21.09.2018r. – Moja droga do przedszkola

– poznaje zasady ruchu drogowego,

– zna numery alarmowe:  999, 998, 997, 112,

– słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat,

– przestrzega podstawowych zasad poruszania się po drogach,

– zna wybrane znaki drogowe,

– wyodrębnia wyrazy w zdaniu,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

– posługuje sie określeniami: nad, pod, obok za, w lewo, w prawo,

– posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, zna swój adres zamieszkania,

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

24.09. – 28.09.2018r. – Idzie jesień… przez park, las

– zna charakterystyczne cechy jesieni,

– posługuje się nazwą miesiąca – wrzesień,

– potrafi właściwie zachować się w lesie i w parku,

– poznaje wybrane drzewa iglaste i liściaste,

– rozpoznaje drzewa po ich owocach,

– poznaje wybrane grzyby jadalne: borowik, kurka, maślak i niejadalne: muchomor czerwony,

 muchomor sromotnikowy,

– odgrywa role w zabawach parateatralnych,

– przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymROK SZKOLNY 2017/2018

wych. Małgorzata Mikołajczyk

KWIECIEŃ

03.04. – 07.04.2018r. –  PODAJ ŁAPĘ

– odwzorowuje różne wzory graficzne, zachowując kierunek od lewej do prawej,

– ma bogaty zasób słownictwa,

– posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt,

– słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat,

– rozumie znaczenie zwierząt w życiu człowieka,

– wypowiada się złożonymi zdaniami,

– wykazuje spontaniczną aktywność ruchową,

– zna i opisuje wybrane zjawiska atmosferyczne,

– radzi sobie z porażkami,

– wykonuje czynności manipulacyjne,

– liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawną liczbę przedmiotów,

– wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony niebezpiecznych zwierząt,

09.04. – 13.04.2018r. – DBAMY O ZDROWIE

– jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń,

– dostrzega związek miedzy wykonywaniem czynności a jej efektem,

– dba o zdrowie swoje i innych,

– układa historyjkę obrazkową, rozpoznając stosunki czasowe: najpierw, potem i wskazując

  związki przyczynowo – skutkowe,

– właściwie zachowuje się na placu zabaw,

– zna zasady zdrowego odżywiania,

– wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu,

– wnioskuje na temat zmian w przyrodzie zachodzących wraz ze zmianą pory roku,

– rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas codziennych

  czynności,

16.04. – 20.04.2018r. – ZEGARY I ZEGARKI

– dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach,

– zna zastosowanie zegara,

– projektuje na całej powierzchni kartki,

– opowiada treść historyjki obrazkowej, porządkuje kolejność obrazków,

– umie pracować w zespole nad zdobywaniem wiedzy na dany temat,

– opisuje wygląd różnych zegarów i potrafi naśladować ich dźwięki,

– stosuje określenia czasu: rano, po południu, wieczór, dzisiaj, jutro, wczoraj,

– nazywa dni tygodnia,

– zauważa powtarzające się sekwencje i kontynuuje występujące w danym układzie

  regularności,

23.04. – 27.04.2018r. – NA RATUNEK ZIEMI

– rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne,

– zna obieg wody w przyrodzie,

– zna wybrane gatunki ptaków w najbliższej okolicy,

– zna przykłady roślin chronionych,

– posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt,

– wie, w jaki sposób człowiek chroni przyrodę,

– zna pojęcie surowce wtórne i oznaczenie recyklingu,

– potrafi segregować odpady według ich rodzaju


MARZEC

05.03. – 09.03.2018r. –  W MUZEUM

– potrafi organizować zabawy i współdziałać z rówieśnikami,

– ma bogaty zasób słownictwa związanego z tematem,

– potrafi rysować dokładnie po śladzie,

– słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat,

– umie bawić się przy muzyce,

– lepi z mas plastycznych różne kształty według własnego pomysłu i na określony temat,

– dostrzega korzyści i zagrożenia płynące z rozwoju techniki,

– wykazuje podobieństwa i różnice w obrazkach,

– przedstawia ludzi i świat przyrody w pracach plastycznych,

– swobodnie wypowiada się na różne tematy,

– radzi sobie z porażkami,

– wykonuje czynności manipulacyjne

12.03. – 16.03.2018r. – W FILHARMONII

– słucha utworów muzyki poważnej,

– zna pojęcia: filharmonia, orkiestra, kompozytor,

– potrafi wiązać przyczynę ze skutkiem,

– wie, jak należy zachować się na koncercie muzycznym,

– zna postać wybitnego, polskiego kompozytora F. Chopina,

– potrafi określić nastrój i rodzaj muzyki, tempo, dynamikę, natężenie głosu, rejestr dźwięków

– tworzy własne kompozycje muzyczne z wykorzystaniem instrumentów,

– śpiewa tańczy, reaguje na zmiany tempa muzyki, ma poczucie rytmu,

– zna wybrane utwory F. Chopina

19.03. – 23.03.2018r. – SŁOŃCE ŚWIECI CORAZ MOCNIEJ

– rozumie znaczenie powiedzenia W marcu jak w garncu,

– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i wiąże je z określoną porą roku,

– nazywa narzędzia ogrodnicze, wie do czego służą,

– wnioskuje na podstawie prowadzonych obserwacji przyrodniczych,

– opowiada treść historyjki obrazkowej, porządkuje kolejność obrazków,

– umie pracować w zespole nad zdobywaniem wiedzy na dany temat,

– rozpoznaje i nazywa popularne wiosenne kwiaty,

– wymienia charakterystyczne cechy pór roku,

– zna wybrane rośliny chronione i rozumie potrzebę ochrony przyrody,

26.03. – 30.03.2018r. – WESOŁA WIELKANOC

– zna tradycje związane ze Świętami Wielkiej Nocy,

– układa krótkie zdania,

– poznaje słowa związane z określoną tematyką,

– pomaga w uprawianiu roślin w kąciku przyrody,

– posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10,

– bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia wg instrukcji

  słownej i pokazu,

– potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu,

– wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu


LUTY

12.02. – 16.02.2018r. – Śmiech to zdrowie

– potrafi organizować zabawy i współdziałać z rówieśnikami,

– potrafi rysować dokładnie po śladzie,

– dostrzega w otoczeniu osoby potrzebujące pomocy,

– jest sprawne ruchowo,

– przełamuje własną nieśmiałość,

– zna określenia związane z cyrkiem,

– odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu,

– pokazuje i rozwiązuje scenki pantomimiczne,

– swobodnie wypowiada się na różne tematy,

– radzi sobie z porażkami,

– przedstawia postacie ludzkie w pracach plastycznych,

 

19.02. – 23.02.2018r. – Koty i kociaki

– jest zainteresowane światem zwierząt,

– zna nazwy, wygląd i środowisko życia wybranych zwierząt egzotycznych,

– zna gatunki zwierząt chronionych w Polsce,

– rozumie pojęcie gatunki ginące,

– potrafi wiązać przyczynę ze skutkiem,

– modeluje z plasteliny postacie zwierząt,

– jest sprawne w ubieraniu i rozbieraniu się,

– zna wygląd zachowanie i środowisko życia kota,

– wie, jaką rolę pełni kot w życiu człowieka,

– jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt,

– dokonuje oceny zachowania bohatera,

– śpiewa tańczy, reaguje na zmiany tempa muzyki, ma poczucie rytmu,

– zna rolę i zadania Straży dla Zwierząt,

– wie, że nie należy pozostawiać bez opieki zwierząt,

 

26.02. – 02.03.2018r. – Poznajemy różne zawody

– wymienia nazwy ludzi wykonujących różne zawody i określa ich podstawowe czynności,

– umie nazwać i identyfikować atrybuty danego zawodu,

– wie, jakie zawody wykonują jego bliscy,

– orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez osoby wykonujące zawody o ważnym

  znaczeniu społecznym: policjant, strażak, ratownik medyczny, lekarz,

– zna numery telefonów alarmowych,

– wie, jak prawidłowo powiadomić służby ratunkowe,

– liczy na miarę swoich możliwości,

– manipuluje przedmiotami, stosuje określenia: więcej o, mniej o,

– śpiewa piosenki,

– umie pracować w zespole nad zdobywaniem wiedzy na dany temat,

– zna rolę i zadania przedstawicieli wybranych zawodów,

– wykonuje zadania zgodnie z poleceniem


STYCZEŃ