SMERFY

 

SMERFY

Założenia dydaktyczno-wychowawcze ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Halina Molińska

 

PAŹDZIERNIK

Tydzień 1Idzie jesień… przez ogród i sad

 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia

Początkowa nauka czytania i pisania – Słuch fonematyczny        

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie

Elementy matematyki – Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

 

Tydzień 2. Idzie jesień… do zwierząt

Przyroda jesienią

 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.

Procesy poznawcze – Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby,
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Myślenie (przyczynowo-skutkowe)

 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Aktywność językowa                           

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Początkowa nauka czytania i pisania – Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat

Elementy matematyki – Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

Dodawanie i odejmowanie

 • kojarzenie dodawania z przybywania elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

 

Tydzień 3. Co z czego otrzymujemy

Praca dorosłych

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.

Procesy poznawcze- Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

Początkowa nauka czytania i pisania – Słuch fonematyczny

 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

Elementy matematyki – Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja matematyczna

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

W świecie techniki – Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.

Działalność plastyczna – Zainteresowania plastyczne

 • lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny kształtów realnych i kształtów nierealnych.

 

Tydzień 4. Idzie jesień… z deszczem

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

Działalność badawcza

 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu

Procesy poznawcze – Spostrzeganie wzrokowe

 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.

Myślenie (twórcze)

 • kończenie zdania, Co by było, gdyby…?

Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa – Ćwiczenia artykulacyjne

 • uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania – Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

WRZESIEŃ

Tydzień 1. To jestem ja

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu
 • określanie swoich zainteresowań.
 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Procesy poznawcze – Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania  – Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układnie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru. 5l
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.

Elementy matematyki – Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.

W świecie sztuki – muzyka – Muzyka i śpiew

 • nauka krótkich piosenek, uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych: ze śpiewem, tanecznych.

 

Tydzień 2. Moja grupa

Koledzy, grupa przedszkolna – Dziecięce relacje

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Procesy poznawcze

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr. 5l.
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa, określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby. 5l.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek

Aktywność językowa – Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

Elementy matematyki

 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Działalność plastyczna

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

Rozwój fizyczny

 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień 3. Moja droga do przedszkola

Bezpieczeństwo – Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

W świecie techniki

 • poznawanie wybranych znaków drogowych
 • poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia;

Początkowa nauka czytania i pisania – Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków. 5l.

Elementy matematyki – Orientacja przestrzenna

 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Aktywność ruchowa – Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, z elementem rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

   Tydzień 4. Idzie jesień… przez las, park

Przyroda – Obserwacja przyrody

 • uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
 • nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).

Początkowa nauka czytania i pisania – Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów. 5l.

Elementy matematyki

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

W świecie sztuki – teatr  – Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.

Aktywność ruchowa – Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, z elementem rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 ROK SZKOLNY 2017/2018

wych. Izabela Chałaszczyk

 

SMERFY

Założenia dydaktyczno-wychowawcze 

KWIECIEŃ

03.04. – 06.04.2018    DZIEŃ I NOC

 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • podaje wyrazy ze wskazaną głoską w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • zna wielką literę drukowaną N
 • zna pojęcia ze świata przyrodniczego, rozumie zależność zwierząt od świata roślin
 • zna następstwo dnia i nocy
 • określa głośność muzyki
 • reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wie, co to jest kołysanka
 • klasyfikuje zwierzęta pod względem ich aktywności w ciągu doby
 • wykonuje pracę plastyczną
 • rozpoznaje prawą i lewą stronę
 • słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat

09.04. – 13.04.2018 DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 • zna kształt cyfry 8
 • klasyfikuje przedmioty
 • przelicza i porównuje liczebność zbiorów
 • słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • zna pojęcie kosmos
 • poznaje nazwy planet
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • wie, w jaki sposób segregować odpady
 • rozumie konieczność dbania środowisko, wypowiada się na temat dbania środowisko

16.04. – 20. 04. 2018 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 • zna wielką literę drukowaną C
 • rozpoznaje litery
 • układa wyrazy z liter
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • liczy sylaby w wyrazach
 • wykonuje układ ruchowy do popularnej piosenki
 • wie, jakie są warunki niezbędne do wzrostu rośliny
 • nazywa rośliny i owoce
 • klasyfikuje rośliny
 • wie, na czym polega zdrowe odżywianie
 • rozpoznaje smaki
 • przygotowuje sałatkę
 • wie, jak należy dbać o zdrowie
 • wypowiada się na temat uprawiania sportu
 • zna zawody związane ze służbą zdrowia
 • wie, że nie może samemu przyjmować leków
 • wie, jak dbać o higienę zębów

23.04. – 27.04.2018 MIESZKAM W POLSCE

 • zna wygląd mapy Polski, wskazuje na mapie niektóre regiony kraju
 • wie, czym jest stolica kraju, nazywa stolicę swojego kraju
 • wskazuje najpopularniejsze miejsca na mapie Polski
 • słucha opowiadania o legendach Warszawy
 • wykonuje wspólnie pracę techniczną poznaną techniką
 • zna symbole narodowe: flagę, godło i hymn
 • zna niektóre tańce polskie

MARZEC

26.02. – 02.03.2018r.  – Kolorowy świat

 • Dobiera przeciwstawne obrazki
 • uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści
 • wie, jak wyglądają zwierzęta egzotyczne
 • odgrywa rolę przy użyciu kukiełki
 • wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw
 • określa kierunki i miejsca na kartce papieru
 • klasyfikuje przedmioty według wielkości
 • wykonuje dodawanie w sytuacji użytkowej
 • bierze udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych
 • posługuje się w zabawie pojęciami dotyczącymi następstw czasu
 • zna wielką drukowaną literę S

05.03. – 09.03.2018r.–Muzyka wokół nas

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
 • wywołuje dźwięki, wykorzystując różne przedmioty
 • wyraża muzykę ruchem
 • przelicza i porównuje liczebność zbiorów
 • klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji technicznych i plastycznych
 • wykonuje instrument z dostępnych materiałów
 • wycisza się przy muzyce
 • rzeźbi z plasteliny
 • odczytuje mapę dojścia do przedmiotu
 • posługuje się nazwami dni tygodnia
 • zna kształt cyfry 7
 • opisuje położenie przedmiotów
 • zna dźwięk i wygląd harfy
 1. 03. – 16.03.2018 r.–Nadchodzi wiosna
 • zna cykliczne następstwo pór roku
 • zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku zgodnie z ich znaczeniem
 • śpiewa piosenkę, rozmawia na temat jej treści
 • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • rozpoznaje odgłosy przyrody i umie je naśladować
 • rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty
 • uczestniczy w zakładaniu hodowli fasoli
 • rozumie pojęcie zwiastuny wiosny
 • rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące wiosną
 • dostrzega prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu
 • prowadzi proste obserwacje przyrodnicze
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru
 • zna wielką, drukowaną literę Z

 19.03. – 23.02.2018 r. –Wiosenne sprzątanie

 • uważnie słucha utworu literackiego i zadaje pytania do jego treści
 • wie, jakie jest znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt, roślin
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • wie, jak poruszają się zwierzęta
 • zna wielką, drukowaną literę Ł
 • zna sprzęty gospodarstwa domowego
 • zauważa zmiany w układzie przedmiotów
 • zna figury geometryczne
 • łączy obrazki w pary
 • wykonuje pracę techniczno – konstrukcyjną
 • wykonuje eksperymenty, rozumie działanie wybielacza
 • dba o porządek

26.03. – 30.02.2018 r. –Jajka malowane

 • zna niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
 • zna wielką drukowaną literę J
 • zna i wykonuje podstawowy krok Krakowiaka
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • wypowiada się na temat obchodzenia świąt w jego rodzinie
 • wykonuje kartkę wielkanocną
 • śpiewa piosenkę ludową
 • zna technikę wykonania pisanek
 • wie, jak i dlaczego należy segregować śmieci

LUTY

29.01. – 02.02.2018 r.  –   Lubimy eksperymentować

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • potrafi wyrażać własne doświadczenia
 • zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment
 • wykazuje płynność i dokładność w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotoryczne.
 • wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • przeprowadza proste eksperymenty badawcze, wykonuje proste zabawy badawcze
 • rozumie sens zakazu jedzenia śniegu
 • zna i potrafi podać nazwy instrumentów, wygrywa rytm muzyki na instrumentach
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • zna i rozumie pojęcie pojemności naczyń, potrafi szacować wielkości „na oko”

      05.02. – 09.02.2018 r. – Zimowe zabawy

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na temat ich treści
 • przelicza w zakresie minimum 5, stosuje liczebniki porządkowe
 • wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem, potrafi prowadzić dialog
 • wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
 • poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa (trójkąt), dostrzega cechy figur geometrycznych
 • układa kompozycje z figur geometrycznych, czerpie satysfakcję z własnej aktywności twórczej
 • właściwie posługuje się określeniami stron (prawa, lewa) i potrafi je rozróżnić
 • wygrywa rytm muzyki na instrumentach perkusyjnych , śpiewa znane piosenki
 1. 02. – 16.02.2018 r. – Lubimy się śmiać
 • sprząta po zakończonej zabawie, rozumie konieczność utrzymywania porządku
 • wie, że bałagan może być przyczyną wypadków
 • orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
 • projektuje kompozycje płaskie, umiejętnie przykleja drobne elementy
 • dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy zbioru pięcioelementowego
 • poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, łączy przyczynę ze skutkiem

       19.02. – 23.02.2018 r. –   Kim będę, gdy dorosnę?

 • zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
 • potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem
 • potrafi prowadzić dialog, dzieli się posiadaną wiedzą
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach artykulacyjnych
 • ćwiczy mięśnie narządów mowy
 • zna i stosuje pojęcie para
 • potrafi wykonywać czynności manipulacyjne na przedmiotach i przewidywać ich skutki
 • przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie minimum 5
 • potrafi odtworzyć liczbę słyszanych dźwięków, powtarza usłyszane rytmy
 • dostrzega rytmy w otoczeniu, wykazuje się spostrzegawczością
 • zna nazwy instrumentów, słucha w skupieniu muzyki odtwarzanej z nagrań
 • chętnie wypowiada się na określony temat
 • stara się tańczyć zgodnie z dźwiękami muzyki
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

STYCZEŃ

02.01. – 05.01.2018 Dawno, dawno temu…

 • zna wielką literę drukowaną B
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazu
 • wykleja szablon, używając kleju i bibuły
 • wypowiada się na określony temat
 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych
 • wyraża emocje podczas składania życzeń
 • zna cechy pór roku
 • słucha baśni
 • przelicza obiekty i dodaje
 • zna kształt cyfry 4
 • śpiewa piosenki
 • wie, czym zajmowali się rycerze
 • wykonuje rekwizyty i używa ich podczas odgrywania scenek

08.01 – 12.01.2018 Zabawa karnawałowa

 • zna wielką literę drukowaną L
 • podaje wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
 • jest sprawne fizycznie
 • rozwija wyobraźnię podczas tworzenia maski karnawałowej
 • zna specyfikę balu karnawałowego
 • układa historyjkę obrazkową
 • rozwiązuje zagadki
 • wykonuje proste eksperymenty i wyciąga z nich wnioski
 • poszukuje sposobów uzyskania różnych dźwięków
 • gra na nietypowych przedmiotach
 • bierze udział w zabawach ruchowych na powietrzu
 • zna specyfikę zawodu krawca
 • wie, jakimi przyborami posługuje się krawiec

15.01. – 19.01.2018 Święto Babci i Dziadka

 • potrafi wyjaśnić pokrewieństwo między członkami rodziny
 • wie, co to jest drzewo genealogiczne
 • opowiada o swojej rodzinie
 • zna kształt cyfry 5
 • liczy obiekty, porównuje zbiory
 • próbuje układać zagadki matematyczne
 • dodaje i odejmuje na liczmanach
 • tworzy prezent dla dziadka
 • odczuwa bliskość z dziadkami
 • wie, w jaki sposób okazać szacunek starszym osobom
 • wykazuje orientację w przestrzeni
 • rozwija sprawność fizyczną podczas zajęć ruchowych

22.01. – 26.01.2018 Gdzie mieszkasz?

 • wypowiada się na temat swojego domu
 • zna pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zna różne rodzaje budynków mieszkalnych
 • odgrywa role w zabawach tematycznych, przestrzega reguł zabawy
 • zna wielką literę drukowaną D, przelicza litery w słowach

GRUDZIEŃ

27.11.2017 – 01.12.2017  CZEKAMY NA CIEBIE MIKOŁAJU

 • zna kształt cyfry 3
 • wypowiada się za pomocą technik plastycznych
 • rozwija spostrzegawczość
 • rozumie następstwo czasu
 • wycina gwiazdki z papieru, rozwija sprawność ręki
 • przelicza i dopełnia do wskazanej liczby
 • układa przedmioty według wielkości rosnącej i malejącej
 • wypowiada się na temat postaci Świętego Mikołaja
 • wie, czego potrzebują zwierzęta zimą
 • uważnie słucha i przyswaja wiedzę o lesie, wie czym zajmuje się leśnik

04.12.2017 – 08.12.2017  ZAPRASZAMY NA TEATRZYK

 • zna figury geometryczne
 • potrafi zachować się odpowiednio podczas przedstawienia teatralnego
 • zna specyfikę zawodu aktora
 • wypowiada się na temat swojego ulubionego bohatera bajkowego
 • orientuje się, jakie mogą być lalki teatralne
 • tworzy rekwizyty teatralne
 • potrafi odegrać scenkę ,wykorzystując pacynki
 • słucha uważnie czytanego tekstu literackiego
 • wciela się w wybrane role i odgrywa scenki
 • wykonuje kukiełkę
 • zna pomieszczenia w teatrze
 • wie, czym zajmują się osoby pracujące w teatrze
 • ogrywa scenki
 • wie, co to jest pantomima
 • pokazuje wskazane emocje ruchem, gestem i mimiką

11.12.2017 – 15.12.2017  ŚLADY NA ŚNIEGU

 • wie jakie zwierzęta i dlaczego zapadają w sen zimowy
 • nazywa zwierzęta leśne
 • dopasowuje ślady do zwierząt
 • rozwiązuje zagadki słowne i dźwiękowe
 • układa obrazek pocięty na części
 • zna zagrożenia ze świata przyrody wie, jak zachować się w lesie
 • śpiewa nowo poznaną piosenkę
 • rozwija analizę i syntezę słuchową
 • zna wielką drukowaną literę P
 • wykonuje pracę techniczną według instrukcji i pokazu

11.12.2017 – 15.12.2017  ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

 • wskazuje różnice między drzewem liściastym, a drzewem iglastym
 • zna budowę drzewa
 • wypowiada się na temat tradycji
 • wykonuje ozdoby choinkowe według instrukcji i własnego pomysłu
 • odczuwa radość z powodu wspólnego ubierania choinki
 • słucha świątecznej muzyki, śpiewa kolędę
 • wie, do czego służą pieniądze
 • pomaga w dekorowaniu stołu, spożywa świąteczny posiłek w grupie przedszkolnej